Page agility.png

 Agility Icon.png敏捷可以用来增加英雄的攻击输出、抵抗攻击输出能力、移动能力。

  • 每一点敏捷增加0.16点护甲
  • 每一点敏捷增加1点攻击速度
  • 每一点敏捷增加0.05%移动速度
  • 如果是敏捷英雄:
    • 每一点敏捷额外增加1点攻击力

敏捷英雄

对于敏捷英雄来说,由于敏捷既能增加攻击力又能增加攻击速度,因此敏捷英雄通常都有不俗的物理输出能力。出于平衡性考虑,敏捷英雄通常不会有太高的生命值,因为他们以输出见长。敏捷英雄同样缺乏逃生能力,因此只适合在安全的环境中输出,而不适合顶在前面。这些特质使得大多数敏捷英雄担任队伍中的核心,前期需要辅助照顾,一旦装备成型便可发挥强大的输出能力,较高的护甲能够抵御物理伤害的侵犯。

目前,DOTA2中共有37个敏捷英雄。

英雄力量力量成长敏捷敏捷成长智力智力成长
 Miniheroes juggernaut.png 主宰 21 2.2 36 2.8 14 1.4
 Miniheroes clinkz.png 克林克兹 12 1.9 22 3 18 1.7
 Miniheroes viper.png 冥界亚龙 21 2.4 21 2.8 15 1.8
 Miniheroes razor.png 剃刀 22 2.6 22 2.1 21 1.8
 Miniheroes venomancer.png 剧毒术士 19 2.1 26 3.2 17 1.8
 Miniheroes riki.png 力丸 18 1.9 30 2.5 14 1.3
 Miniheroes drow ranger.png 卓尔游侠 17 1.9 23 2.5 15 1.4
 Miniheroes morphling.png 变体精灵 20 3 24 4.3 13 1.1
 Miniheroes nyx assassin.png 司夜刺客 19 2.5 19 2.5 18 2.1
 Miniheroes templar assassin.png 圣堂刺客 19 2.4 23 2.8 20 2
 Miniheroes vengefulspirit.png 复仇之魂 19 2.9 27 3.8 13 1.5
 Miniheroes arc warden.png 天穹守望者 25 3 15 2.1 24 2.6
 Miniheroes naga siren.png 娜迦海妖 22 2.8 21 3.7 21 2
 Miniheroes troll warlord.png 巨魔战将 21 2.5 21 2.9 13 1
 Miniheroes phantom assassin.png 幻影刺客 21 2.2 23 3.4 15 1.4
 Miniheroes phantom lancer.png 幻影长矛手 19 2 29 3 19 2
 Miniheroes spectre.png 幽鬼 23 2.5 23 2.1 16 1.9
 Miniheroes nevermore.png 影魔 19 2.3 20 3.3 18 2.2
 Miniheroes lone druid.png 德鲁伊 18 2.4 20 2.8 13 1.4
 Miniheroes terrorblade.png 恐怖利刃 15 1.5 22 4.8 19 1.6
 Miniheroes antimage.png 敌法师 23 1.3 24 3.2 12 1.8
 Miniheroes slark.png 斯拉克 21 1.9 21 1.7 16 1.7
 Miniheroes ember spirit.png 灰烬之灵 21 2.6 22 2.1 20 1.8
 Miniheroes ursa.png 熊战士 24 3.3 18 2.4 16 1.5
 Miniheroes sniper.png 狙击手 19 1.7 21 3.1 15 2.6
 Miniheroes gyrocopter.png 矮人直升机 22 2.3 19 3.6 19 2.1
 Miniheroes pangolier.png 石鳞剑士 17 2.5 18 3.2 16 1.9
 Miniheroes mirana.png 米拉娜 18 2.2 18 3.7 19 1.9
 Miniheroes meepo.png 米波 24 1.8 24 1.8 20 1.6
 Miniheroes weaver.png 编织者 16 1.8 14 3.6 13 1.8
 Miniheroes medusa.png 美杜莎 15 1.3 22 3.9 19 2.6
 Miniheroes broodmother.png 育母蜘蛛 18 2.8 15 2.8 18 2
 Miniheroes faceless void.png 虚空假面 24 2.1 23 3.2 15 1.5
 Miniheroes bloodseeker.png 血魔 24 2.7 24 3.5 18 1.7
 Miniheroes bounty hunter.png 赏金猎人 20 2.5 21 2.6 19 2
 Miniheroes luna.png 露娜 16 2.2 18 3.6 16 1.9
 Miniheroes monkey king.png 齐天大圣 19 2.8 22 3.7 20 1.8
0.0
0人评价
avatar